Algemene voorwaarden

Paragraaf 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1.1- Begripsbepaling 
a. Ondernemer:
De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan koper aanbiedt;

b. Consument en zakelijke klanten:

De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer (Zie Artikel 1.1.a), hieronder te verstaan iedere bezoeker van de website die met Deheb in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan;
c. Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
d. Website: Hiermee wordt de website Deheb.nl bedoeld of ieder website waarnaar wordt verwezen vanuit deze website en/of de website die de ondernemer gebruikt om zijn producten aan te bieden.
e. Het aanbod: De aangeboden producten en of diensten door
f. Dag: Kalenderdag

 

Artikel 1.2- Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument. 
2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk wordt aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten of producten. 
3. Indien ook de consument ook naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet geldig tenzij Deheb hier uitdrukkelijk schriftelijk mee heeft ingestemd. 
4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden op de website beschikbaar gesteld. Indien dit niet mogelijk is zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten de algemene voorwaarden op verzoek van de consument bij de ondernemer in te zien zijn of op verzoek van de consument kosteloos toegezonden worden of op een andere manier beschikbaar gesteld worden. 
5. Indien de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument kan worden geraadpleegd. 
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling door de ondernemer onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd. 
7. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
8. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden. 
9. Deheb behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en/of aan te vullen. 
10. Door het gebruik van de website van Deheb en/of het plaatsen van een bestelling, gaat de consument akkoord met deze Algemene voorwaarde alsmede alle anderen voorwaarden die staan vermeldt op de website. 
11. Deheb behoud zich de bevoegdheid voor het gebruik van derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper.

Paragraaf 2 - De overeenkomst

Artikel 2.1- Het aanbod 
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. De meeste van de producten zijn natuurlijk en na aankoop niet langer dan 12 maanden houdbaar.
2. Het aanbod is vrijblijvend de ondernemer is te allen tijde gerechtigd dit aanbod aan te passen en/of te wijzigen.
3. Het aanbod bevat een duidelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze ter indicatie van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
4. Alle afbeeldingen en omschrijvingen en specificaties zijn ter indicatie en kunnen geen aanleiding geven voor een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
5. Afbeeldingen bij producten zijn ter indicatie van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
6. De kleur en geur van de aangeboden producten kan veranderen, vanwege de natuurlijke variaties in de natuurlijke ingrediënten die in de meeste producten aanwezig zijn. Daarnaast worden er in veel producten geen kunstmatige kleur en geurstoffen gebruikt. De ondernemer kan dan ook niet garanderen dat de kleur en/of geur van een product niet veranderd en/of constant blijft.
7. Onder het aanbod zijn er producten waarbij er na verloop van tijd een scheiding optreed van de ingrediënten, bij sommige producten is dit sneller dan bij anderen. De ondernemer kan niet garanderen in welk tijdsbestek dit gebeurt, en dit geeft geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 2.2- 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in Artikel 2.1, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

Artikel 2.3- Herroepingsrecht
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument en zakelijke klanten de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 7 dagen. Dit termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de koper . Deze herroeping dient uitdrukkelijk schriftelijk en/of via email kenbaar gemaakt te worden aan de ondernemer.

2. In geval van herroeping dient de koper het product binnen 14 dagen, nadat hij/zij de herroeping kenbaar heeft gemaakt aan de ondernemer, op eigen kosten retour te zenden.

3. Indien de klant na afloop van de in lid 2.3.1 en 2.3.2 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4. Het herroepingsrecht geldt enkel en alleen in het geval de geleverde artikelen ongebruikt, ongeopend en onbeschadigd zijn gebleven.
5. Bij gebruik making van het herroepingsrecht door de koper  wordt enkel en alleen de het bedrag geretourneerd dat betaald wordt voor de producten, dit is dus exclusief de betaalde verzendkosten. Dit bedrag zal door de ondernemer binnen 30 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terug gestort worden bij de consument of zakelijke klanten.

6. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor sommige producten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. Die duidelijk persoonlijk van aard zijn
c. Die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. Die snel kunnen bederven of verouderen;
e. Waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 3- De prijs
1. Gedurende in het aanbod vermelde geldigheidsduur kan door de ondernemer te allen tijden de prijs van de aangeboden producten en/of diensten worden gewijzigd.
2. Prijs wijzigingen als gevolg van verandering in de btw-tarieven kunnen ten allen tijden worden door berekend in de prijs.
3. De ondernemer kan producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
4. De prijs van het aanbod is onder voorbehoud van eventuele fouten die gemaakt kunnen worden bij vermelding van de prijs. De ondernemer behoudt zich het recht om de prijs in dit soort gevallen te wijzigen en de koper op de hoogte te brengen. Daarnaast behoudt de ondernemer het recht de overeenkomt te binden in het geval er een overeenkomst is afgesloten met een foute prijs.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. De zakelijke klanten exclusief btw  6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van eventuele druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren. De ondernemer is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van ontbinding van de overeenkomst of wijziging van de foutieve prijs. 

Artikel 4 – Conformiteit en garantie
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 

Artikel 5 – levering en uitvoering
1. De ondernemer zal zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en uitvoeren van de bestellingen en bij de beoordeling van eventuele aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3. Kosten voor levering van de producten is €6,75, deze kosten zijn ter alle tijde voor de consument.
4. Het risico van vermissing en/of beschadiging van producten berust tot het moment van verzending bij de ondernemer, de ondernemer stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele schade of vermissing tijdens de verzending.
5. De verzending van de producten is standaard op maandag en woensdag, de ondernemer streeft er naar om alle producten die voor maandag 16:00 en woensdag 16:00 worden besteld de zelfde werkdag te verzenden.  

Artikel 6 – Betaling
1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaal en adres gegevens, onverwijld direct door te geven aan de ondernemer.
2. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer het recht om hiervoor redelijke kosten in rekening te brengen behoudens de wettelijke beperkingen. 

Artikel 7 – Klachtenregeling

  1. Indien de consument gebreken heeft geconstateerd met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en/of het geleverde product, dient hij/zij deze klachten binnen een redelijke termijn en volledig omschreven schriftelijk in te dienen bij de ondernemer.
  2. De ondernemer zal de ingediende klachten binnen uiterlijk 6 weken na ontvangst beantwoorden. Indien de afhandeling van de klacht naar verwachting meer tijd zal kosten, zal de ondernemer de consument hiervan op de hoogte stellen middels een ontvangstbevestiging, waarbij tevens een indicatie van de verwachte termijn voor afhandeling wordt gegeven.
  3. Op deze overeenkomst tussen de Deheb en de koper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing en is de Nederlandse rechter bevoegd.

Artikel 8 – Intellectueel eigendom

1. De consument erkent dat alle rechten van het intellectueel eigendom van de weergeven informatie, uitingen mededelingen m.b.t. de internetsite en/of de producten berusten bij DEHEB, haar partners/ toeleveranciers of andere rechtshebbende.